• Số 87 - Tổ 24 - TT Đông Anh - Hà Nội
  • 8:00 AM To 7:00 PM
52.055 kg
276 kW
3,2 m³
49.900 kg
276 kW
2,2 m³
38400 kg
276 HP
1.62 m³
33 tấn
260hp / 2.200 ṿng / phút
1,44 m³
29.540 kg
227HP
1.46
30,2 tấn
260hp / 2200rpm
1,27 m³
22,07 kg
150hp / 1950rpm
0,92 m³ - 1,2 m³
22.000
108Kw
1.1m3
20,830 kg
108-110kW
0,92m³
14.200 kg
78 kW
0,65m³
12,100 kg
70.1kW
0,45m³
7420 kg
44.2kW
0,32m³
0922799977