• Số 87 - Tổ 24 - TT Đông Anh - Hà Nội
  • 8:00 AM To 7:00 PM
33 tấn
260hp / 2.200 ṿng / phút
1,44 m³
30,2 tấn
260hp / 2200rpm
1,27 m³
22,07 kg
150hp / 1950rpm
0,92 m³ - 1,2 m³
118000 KG
760 HP
6.7 M3
84000 kg
510 HP
4.04 m³
2900 kg
252 HP
1.27 m³
52400 kg
342 HP
2.15 m³
21900 kg
143 HP
0.92 - 1.1 m³
32700kg
252 HP
1.44 m³
38400 kg
276 HP
1.62 m³
48100 kg
342 HP
2.15 m³
0922799977