• Số 87 - Tổ 24 - TT Đông Anh - Hà Nội
  • 8:00 AM To 7:00 PM
29.540 kg
227HP
1.46
30,2 tấn
260hp / 2200rpm
1,27 m³
22,07 kg
150hp / 1950rpm
0,92 m³ - 1,2 m³
22.000
108Kw
1.1m3
20,830 kg
108-110kW
0,92m³
14.200 kg
78 kW
0,65m³
12,100 kg
70.1kW
0,45m³
7420 kg
44.2kW
0,32m³
5.800 kg
34.2kW - 36.2kW
0,21 m³
7,800kg
60hp / 2,100rpm
0,21 m³
3,650kg
23,1 kW
0,11 m³
1.850
16,8 kW
0.04 m³
0922799977