• Số 87 - Tổ 24 - TT Đông Anh - Hà Nội
  • 8:00 AM To 7:00 PM
10,400kg
92(123)kW
1.3 1.8m
34.200 kg
298 kW (400 HP)
5,0 m - 7,5 m
29500 KG
348 HP
5.1 m
20,760kg
280hp/2,000
4 m
17,3 tấn
217 m lực
3.0 m
17330 kg
162(217)/2000vph kW(hP)
3,5 m
20.400 kg
215 hp (160 kw)
3,8 m
13.500 kg
284 HP
4,5 m - 6,5 m
1400 kg
173 HP
2.7 m
11550 kg
150 HP
2.0 m
9700 kg
125 HP
1.8 m
17600 kg
215 HP
3.2 m
0922799977